توضیحات

سه تار نظری یک مهر

توضیحات تکمیلی

جنس-کاسه

چوب توت

جنس-دسته

چوب گردو

جنس-صفحه-رویی

چوب توت

جنس گوشی ها

چوب گردو

برند

آقای محمود صادق محمدی